017

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.

External linings of cement boards
Drywall constructions