Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

i. Εισαγωγή
1. Η ιστοσελίδα ” www.domo-tek.gr” (εφεξής “Ιστοσελίδα”) έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «ΔΟΜΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ “ DOMOTEK L.T.D» με ΑΦΜ 800408821, με αριθμό ΓΕΜΗ 120635701000 και έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμοί αρ 53-55 (εφεξής ” ΔΟΜΟΤΕΚ ” ή «Η εταιρία») για την προσωπική πληροφόρηση, ενημέρωση και επικοινωνία των χρηστών. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας διάβασαν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την δημιουργία λογαριασμού, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.
Ειδικότερα το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή ΑΠΟΔΟΧΗ (REGISTER) στις διαδικασίες του site επιβεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος χρήστης αποδέχεται τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάται ότι δεν έχει παραβιάσει τις αρχές και τις διαδικασίες του www.domo-tek.gr.

Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του δικτυότοπου www.domo-tek.gr και της Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) κατά την εγγραφή, εκφράζετε την συγκατάθεση σας για την χρήση και διάθεση των προσωπικών σας στοιχείων από την ΔΟΜΟΤΕΚ με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου (Εχεμύθειας).
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
2. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.
3. Η ΔΟΜΟΤΕΚ ή συνδεδεμένη μ’ αυτή εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
5. Η ΔΟΜΟΤΕΚ και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
6. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η ΔΟΜΟΤΕΚ και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.
7. Η ΔΟΜΟΤΕΚ δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της ΔΟΜΟΤΕΚ.
8. H ΔΟΜΟΤΕΚ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να αστοχήσει ή να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

ii. Περιεχόμενο – Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Το σήμα που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα ανήκει στην ΔΟΜΟΤΕΚ ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτή εταιρία. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της εν γένει, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το “Περιεχόμενο”), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΔΟΜΟΤΕΚ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
2. Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΟΜΟΤΕΚ.
3. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.
4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται ή αναμεταδίδονται ή αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στην ΔΟΜΟΤΕΚ μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Οτιδήποτε μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή υποβάλλεται στην ΔΟΜΟΤΕΚ μέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της ΔΟΜΟΤΕΚ ή των συνδεδεμένων μ’ αυτή εταιρειών και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρέχουν στην ΔΟΜΟΤΕΚ και τις συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες μέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Μέσω της χρήσης της εν λόγω Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης της μπορεί να υποβάλλει και/ή η ΔΟΜΟΤΕΚ μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιμο για τις εμπορικές της δραστηριότητες.
5. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι (εφεξής συλλογικά «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειμένα είτε όχι Εμπορικά Σήματα της ΔΟΜΟΤΕΚ ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της ΔΟΜΟΤΕΚ ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους των χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.
6. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της ΔΟΜΟΤΕΚ είτε των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.
7. Το λογισμικό και το περιεχόμενο εν γένει της Ιστοσελίδας μπορεί να υπόκειται σε Έλεγχο Εξαγωγών σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η νομοθεσία περί Ελέγχου Εξαγωγών ορισμένων απαγορεύουν την εξαγωγή ορισμένων τεχνικών δεδομένων και λογισμικού σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ανά των κόσμο. Η ΔΟΜΟΤΕΚ δεν εγκρίνει την λήψη ή την εξαγωγή οποιουδήποτε λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε απαγορευμένη δικαιοδοσία από τη νομοθεσία περί Ελέγχου Εξαγωγών των χωρών αυτών.

iii. Ευθύνη της ΔΟΜΟΤΕΚ – Υποχρεώσεις των Χρηστών
1. Παρά την επισταμένη προσπάθεια της ΔΟΜΟΤΕΚ και των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιρειών, ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η ΔΟΜΟΤΕΚ δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΔΟΜΟΤΕΚ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η ΔΟΜΟΤΕΚ ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η ΔΟΜΟΤΕΚ δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την ΔΟΜΟΤΕΚ.
2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η ΔΟΜΟΤΕΚ, ούτε οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες, ούτε τα στελέχη τους ή οι διευθυντές τους, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες τους, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποί τους, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται στους χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης, καταλληλότητες για συγκεκριμένο σκοπό, ή απαραβίαστου. Η ΔΟΜΟΤΕΚ και/ή συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν η ΔΟΜΟΤΕΚ ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

3. Αν και η ΔΟΜΟΤΕΚ μπορεί, ανά διαστήματα, μη εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα, αναμεταδόσεις, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο που τυχόν μεταφέρεται ή διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας, η ΔΟΜΟΤΕΚ δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται, ή να μεταφέρεται ή διακινείται οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.
4. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους και τις οποίες η ΔΟΜΟΤΕΚ μπορεί να μην τις έχει επιθεωρήσει. Ως εκ τούτου η ΔΟΜΟΤΕΚ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την ΔΟΜΟΤΕΚ και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

5. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Τήρηση Eχεμύθειας
Η ΔΟΜΟΤΕΚ και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες σέβονται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα παράγραφος αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.
Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από μέλη της ΔΟΜΟΤΕΚ ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, ως κατωτέρω περιγράφεται. Η δήλωση αυτή επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με τους χρήστες, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιόν θα τις μοιραστούμε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα τις μοιραστούμε και ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν η σχέση των χρηστών για προϊόντα και υπηρεσίες με εμάς λήξει.
Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες οι χρήστες τηρούν με εμάς, Κάποιοι από τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες της ΔΟΜΟΤΕΚ ή μη, με τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από την παρούσα ειδοποίηση. Θα πρέπει οι χρήστες να βεβαιώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις εχεμύθειας αυτών, όταν χρησιμοποιούν εκείνες τις ιστοσελίδες. Όπου έχουμε αναφέρει «οι χρήστες», αυτό σημαίνει τους χρήστες, οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, οποιοδήποτε πρόσωπο συναλλάσσεται μαζί μας για λογαριασμό τους (π.χ. διαχειριστές ή εκτελεστές, πληρεξούσιοι δικηγόροι δυνάμει πληρεξουσίου) και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, εταίρων, μελών και διαχειριστών).

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε
Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες των χρηστών μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που οι χρήστες αιτούνται, τηρούν ή τηρούσαν στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες όταν συναλλάσσονται μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας ή τους εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας μας, μας καλούν ή επισκέπτονται οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας, ή ρωτούν για οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες που οι χρήστες μας παρέχουν, π.χ.:
-προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
-στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
-πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα, π.χ. φωτογραφία ταυτότητας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός Εθνικής Ασφάλισης κλπ
– έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν οι χρήστες συμμετέχουν σε έρευνα αγοράς,
-δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης,
-άλλες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, τις οποίες μας παρέχουν συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με τους χρήστες, π.χ.:
– τις χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τη συναλλακτική σχέση με εμάς, και τους τρόπους με τους οποίους συναλλάσσονται μαζί μας, αρχεία συναλλαγών, επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εξωτερικές πηγές, τις οποίες χρειαζόμαστε για σκοπούς συμμόρφωσης,
– γεωγραφικές πληροφορίες,
-πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα των πελατών,
-πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,
-cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να αναγνωρίζουμε τους χρήστες, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις τους και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο τους παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω στη σχετική ενότητα για τα cookies.
-αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
-πληροφορίες από τρίτους παρόχους, π.χ. πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να καταπολεμούμε την απάτη ή οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικές συναναστροφές των χρηστών (μεταξύ ατόμων, οργανισμών, ενδιαφερομένων και άλλων μετόχων, οι οποίες αποκτήθηκαν από εταιρείες που συλλέγουν συνδυαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών των χρηστών δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των χρηστών
Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή τους ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:
-είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,
-είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης,
-είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση
-θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών των χρηστών όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων
– είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών περιλαμβάνουν:
-να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
-να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί με τους χρήστες – συμπεριλαμβανομένης (εκτός αν μας δηλώσουν διαφορετικά) της ενημέρωσης τους για προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούμε ότι τους αφορούν,
-αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις των χρηστών, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να τους παρέχουμε την βέλτιστη ενημέρωση
– να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας
-σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ή προϊόντων και διοικητικούς/διαχειριστικούς σκοπούς

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης, για να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, στις οποίες υπόκειται η ΔΟΜΟΤΕΚ . Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ή την πρόληψη εγκληματικών πράξεων. Θα πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο επί τη βάση ότι είναι απαραίτητο να συμμορφωνόμαστε με έννομη υποχρέωση ή ότι είναι προς όφελος των έννομων συμφερόντων μας και εκείνων των άλλων, ή για τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομων πράξεων.

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των χρηστών για να τους παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΔΟΜΟΤΕΚ και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να στέλνουμε στους χρήστες μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν γνώμη επί του πώς λαμβάνουν μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξουν να σταματήσουν να τα λαμβάνουν ανά πάσα στιγμή. Για να κάνουν αυτή την αλλαγή, θα επικοινωνούν μαζί μας. Αν μας ζητήσουν να μην τους αποστέλλουμε εμπορικές προωθήσεις (μάρκετινγκ), μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημα των χρηστών, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσουν να λαμβάνουν μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Ακόμα και αν μας ζητήσουν να μην τους αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να τους παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες, ή αν χρειάζεται να τους ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των χρηστών για έρευνα αγοράς και για να αναγνωρίσουμε τις τάσεις. Εταιρίες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους χρήστες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να τους προσκαλέσουν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Δε θα προσκαλέσουμε τους χρήστες να λάβουν μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχουν ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχουν οι χρήστες ενώ συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχουν την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία τους.

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες των χρηστών
Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες των χρηστών με άλλους, όπου αυτό είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

– χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να τους προσφέρουμε/προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ζητήσει
– έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να συμβάλλουμε/συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος,
-χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
-έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να διαχειριστούμε/διαχειριστούν κίνδυνο, να επαληθεύσουμε/επαληθεύσουν την ταυτότητα των χρηστών, να διευκολύνουμε/ουν άλλη εταιρεία να τους παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν ζητήσει, ή να αξιολογήσουμε/ουν την καταλληλότητά τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες,
-έχουμε/έχουν ζητήσει την άδεια των χρηστών για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχουν συμφωνήσει

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες των χρηστών γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
– άλλες εταιρείες της ΔΟΜΟΤΕΚ και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες της ΔΟΜΟΤΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των διευθυντών και των υπαλλήλων τους),
-όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών, εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας
-άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών,
-φορείς πρόληψης της απάτης, που επίσης θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και άλλου οικονομικού εγκλήματος και για να επαληθεύσουν την ταυτότητα των χρηστών

Κοινή χρήση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών
Μπορεί να μοιραστούμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός κι εκτός της ΔΟΜΟΤΕΚ με συνεργάτες, όπως ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια ή διαφημιστές. Οι χρήστες δε θα μπορούν να ταυτοποιηθούν από αυτές τις πληροφορίες.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες των χρηστών
Διακρατούμε τις πληροφορίες των χρηστών σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά δεδομένα των χρηστών για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από την γνωστοποίησή τους σε εμάς. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας. Τυχόν να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες των χρηστών για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών κλπ. Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να τις καταστρέφουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα.

Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών των χρηστών
Οι πληροφορίες των χρηστών μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Όταν το πράττουμε αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες των χρηστών με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί τους, να εκπληρώσουμε μια έννομη υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και/ή για τα έννομα συμφέροντα μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. με τις φορολογικές αρχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες των χρηστών μόνο με πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα επ’ αυτών.

Τα δικαιώματά των χρηστών
Οι χρήστες έχουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούμε για εκείνους. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν :
– το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με αυτούς και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες τους
– σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των πληροφοριών τους, το οποίο μπορούν να πράξουν ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες τους εάν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο να το πράξουμε
-σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μας έχουν παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και/ή να ζητήσουν να τις διαβιβάζουμε σε τρίτο μέρος
-το δικαίωμα να ζητήσουν να διορθώσουμε τις πληροφορίες τους εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς
– σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγράψουμε τις πληροφορίες τους. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας, εάν δικαιούμαστε ή απαιτείται να τις διατηρήσουμε
– το δικαίωμα να διατυπώσουν αντιρρήσεις, και να ζητήσουν να περιορίσουμε, την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τις πληροφορίες τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Και πάλι, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες οι χρήστες διατυπώνουν αντιρρήσεις ή ζητούν να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών τους, αλλά έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες τους και/ή να απορρίπτουμε το αίτημα αυτό.

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα “Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες των χρηστών”. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένουν ή εργάζονται.

Πώς τηρούμε τις πληροφορίες των χρηστών με ασφάλεια
Εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες των χρηστών ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφαλείας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος, το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύουν κάθε πληροφορία και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες των χρηστών
Εάν οι χρήστες επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αναφέρουμε στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ή για να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνούν μαζί μας στη Διεύθυνση : info@domo-tek.gr, απευθυνόμενοι «Σε προσοχή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων».
Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό και η πιο πρόσφατη Έκδοσή της θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.domo-tek.gr

Παράρτημα -Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες των χρηστών

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών για σκοπούς μεταξύ των οποίων:
-Για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
– Βελτίωση Προϊόντων & Υπηρεσιών: Θα αναλύουμε τις πληροφορίες των χρηστών για να εντοπίζουμε πιθανές βελτιώσεις υπηρεσίας και προϊόντος. Όπου παρέχουμε στους χρήστες υπηρεσίες συλλογικών πληροφοριών θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τους για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των πληροφοριών των χρηστών για το σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας. Αυτό το πράττουμε, για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας. -Αναλύσεις δεδομένων για εξατομικευμένες υπηρεσίες: Θα αναλύουμε τις πληροφορίες των χρηστών για να εντοπίζουμε σχετικές ευκαιρίες να προωθήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες. Αυτό μπορεί τυχόν να περιλαμβάνει τον έλεγχο του ιστορικού της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών, σύγκριση της πελατειακής δραστηριότητας ή μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση των πληροφοριών των χρηστών. Αυτό το πράττουμε, προκειμένου να βοηθηθούμε να παρέχουμε στους χρήστες προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι τα πλέον κατάλληλα για εκείνους. Η νόμιμη βάση για τη χρήση των πληροφοριών των χρηστών κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το έννομο συμφέρον μας.
-Εμπορική προώθηση (Μάρκετινγκ): Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών για να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΟΜΟΤΕΚ και επίσης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Η νόμιμη βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να χρειαστούμε τη συγκατάθεση των χρηστών για να επικοινωνήσουμε μέσω ορισμένων καναλιών/διαύλων και πάντα θα διασφαλίζουμε να πραγματοποιηθεί αυτό μέχρι το σημείο που χρειάζεται. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν γνώμη σχετικά με το πώς λαμβάνουν μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξουν να σταματήσουν να τα λαμβάνουν ανά πάσα στιγμή. Για να κάνουν αυτή την αλλαγή, επικοινωνούν μαζί μας με τον οριζόμενο στην ιστοσελίδα μας τρόπο επικοινωνίας

Προστασία των έννομων δικαιωμάτων μας:
Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των χρηστών για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, π.χ. στην περίπτωση της υπεράσπισης ή της προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων (π.χ. επιβολή ή προστασία της ασφάλειάς μας ή υπεράσπιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), για δικαστική ενέργεια, για διαχείριση καταγγελιών ή διαφορών κατά την περίπτωση της αναδιοργάνωσης εταιρειών ή άλλων συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν εναντίον των χρηστών ή άλλων προσώπων. Θα το πράξουμε αυτό επί τη βάσει του ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας.

Cookies
Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.”

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών (ήτοι το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναλόγως ποσού της διαφοράς).